เรียนรู้เรื่องโครงงานคอมพิวเตอร์

หน่วยที่ 1    รู้จักกับโครงงานคอมพิวเตอร์

ให้นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. ให้นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับโครงงานคอมพิวเตอร์
        จากเว็บไซต์
          http://www.rayongwit.ac.th/chanarat/unit1/unit1.html
          http://www.rayongwit.ac.th/chanarat/unit2/unit2.html
          http://www.rayongwit.ac.th/chanarat/unit3/unit3.html

**ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์
 http://sites.google.com/site/adbandon/ng-23102-thekhnoloyi-sarsnthes-5/4-tawxyang-hawkhx-khorng-ngan-khxmphiwtexr

2.   ทำใบงานเรื่องโครงงานคอมพิวเตอร์      

                                            ใบงานที่ 1 เรื่องโครงงานคอมพิวเตอร์
ให้นักเรียน ค้นหาข้อมูลดังต่อไปนี้และตอบคำถามลงสมุด
1.  โครงงานคอมพิวเตอร์หมายถึง……………………
2.  ความสำคัญ (คุณค่า)ของโครงงานคอมพิวเตอร์ คือ…………………
3.  ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์ มีกี่ประเภท  อะไรบ้าง
4.  ให้นักเรียนยกตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ของแต่ละประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์

โดยยกตัวอย่างประเภทละ  3 ตัวอย่าง
1.  ………………………….                              4…………………..
1.1………………..                                                4.1………………..
1.2……………….                                                 4.2……………….
1.3………………                                                  4.3………………
2…………………….                                       5…………………..
2.1………………..                                                5.1………………..
2.2……………….                                                 5.2……………….
2.3………………                                                  5.3………………
3……………………….
3.1………………..
3.2……………….
3.3………………

 5. ความแตกต่างระหว่างโครงงานแต่ละประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์ …………………
……………………………………………………………………..

ใบงานที่ 2 เรื่องโครงงานคอมพิวเตอร์ (ต่อ)

ให้นักเรียน ตอบคำถามต่อไปนี้
1. ขั้นตอนการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ มีอะไรบ้าง  บอกเป็นข้อ ๆ  พร้อมอธิบาย

2. องค์ประกอบเค้าโครงข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ ควรมีองค์ประกอบต่อไปนี้

3. ให้นักเรียนศึกษาตัวอย่างการเขียนเค้าโครงข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม

***ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ   ตัวอย่างการเขียนเค้าโครงข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์

1.  ตัวอย่างที่  1 การเขียนเค้าโครงข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์

2.  ตัวอย่างที่ 2 การเขียนเค้าโครงข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์

                                         

                                                            ใบงานที่ 3   เรื่องความสำคัญ/ความเป็นมาของโครงงาน
1. ให้นักเรียนทำแบบฝึกต่อไปนี้     แบบฝึกเรื่องการเชียนความสำคัญ ความเป็นมา และจุดประสงค์ของโครงงานคอมพิวเตอร์
( ให้คลิกขวาที่ แบบฝึกการเขียนความเป็นมา จุดประสงค์  ขอบเขตการศึกษา  แล้วเลือก  Open in New Window)

 ใบงานที่ 4   เรื่องโครงงานคอมพิวเตอร์ (ต่อ)

1.  ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม   และรวมกลุ่ม   หัวหน้ากลุ่มรับเอกสารจากครูผู้สอน
เพื่อทำงานต่อไปนี้
2.  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม ปฏิบัติดังนี้
2.1    ปรึกษาหารือเพื่อคัดเลือกหัวข้อโครงงานที่สนใจ
2.2    ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและแหล่งข้อมูล
2.3    จัดทำเค้าโครงข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์
เมื่อผู้เรียนได้ศึกษาเอกสารอ้างอิงต่างๆ และเลือกเรื่องที่จะทำโครงงานคอมพิวเตอร์ รวมทั้งวางแผนการทำโครงงานทุกขั้นตอน โคยปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว จึงเขียนเค้าโครงของโครงงานเพื่อใช้เป็นกรอบแนวคิดและแนวทาง ตลอดจนข้อตกลงต่างๆ ในการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ระหว่างผู้เรียน อาจารย์ และผู้เกี่ยวข้อง นอกจากจะต้องใช้หลักการทางวิชาการแล้ว ยังจำเป็นต้องมีข้อตกลงและเงือนไขต่างๆ ด้วย เช่น การขออนุญาตใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ การจัดหาลิขสิทธิ์ของซอฟต์แวร์ เครื่องมือและตัวแปลภาษาโปรแกรม เป็นต้น เพื่อช่วยให้การทำโครงงานดำเนินไปอย่างราบรื่น

แบบฟอร์มเขียนเค้าโครงข้อเสนอโครงงาน

ชื่อโครงงาน………………………………………………
รายวิชา โครงงานคอมพิวเตอร์

ชื่อผู้ทำโครงงาน
1…………………………………เลขที่ …………ชั้น ……………
2…………………………………เลขที่ …………ชั้น ……………
โรงเรียนสุธีวิทยา อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
ระยะเวลาดำเนินงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

รายละเอียดเกี่ยวกับโครงงาน
1. แนวคิด ที่มา และความสำคัญ
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….

2. วัตถุประสงค์
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….

3. หลักการและทฤษฎี
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….

4. ขั้นตอนการดำเนินงาน
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….

5. แผนปฏิบัติงาน
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….

7. เอกสรอ้างอิง
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s